Palaa kohteeseen Yhdistys

Asiakirjat

TÄLLÄ SIVULLA ON RANNANTAIKAA VÄKI RY:N ASIAKIRJOJA JA KOKOUSPÖYTÄKIRJOJA

•Vuosikokoukset•Toimintakertomukset •Toimintasuunnitelmat •Talousarviot•Perustamiskirja •Säännöt •Perustavan kokouksen pöytäkirja

 

VUOSIKOKOUS 2020

VUOSIKOKOUS 2019

VUOSIKOKOUS 2018

 


VUOSIKOKOUS 2017


VUOSIKOKOUS 2016


 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 19.3.2015


VUOSIKOKOUS 2015

Vuosikokouksen paperit pdf tiedostona:


VUOSIKOKOUS 2014

Vuosikokouksen paperit zipattuna (doc)

VUOSIKOKOUS 2007

Rannantaikaa väki ryVUOSIKOKOUS 17.3.2007
Pöytäkirja

Aika: 17.03.2007 klo 15.00
Paikka: Simonmäentie 18, Hamina
Läsnä: Ilkka Ahmavaara, Harri Jääskeläinen, Laila Poelman ja Mervi Värri

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Ahmavaara avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ahmavaara. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mervi Värri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laila Poelman ja Harri Jääskeläinen

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli ilmoitettu helmikuun Rannantaikaa lehdessä sekä kylien ilmoitustauluilla. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 9. § mukaan

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006
Kokouksen osallistujille jaettiin edellisen vuoden toimintakertomus, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2006
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilikertomusta vuodelta 2006 ja luki tilintarkastaja Sirpa Jääskeläinen vuoden 2006 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman lausunnon. Vahvistettiin vuoden 2006 tilinpäätös.

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Tili- ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella myönnettiin hallitukselle yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2006.

8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2007 ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

9. JÄSENMAKSUN SUURUUS
Jäsenmaksuksi päätettiin vuodelle 2007 10 €. Jäsenmaksu kattaa maksajan ruokakunnan.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2007
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2006. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti ehdotetussa muodossa.

11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mari Mäkelä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Mari Mäkelä, Harri Jääskeläinen ja Mervi Värri, varalle Laila Poelman.

13. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Sirpa Jääskeläinen ja varatilintarkastajaksi Ilkka Ahmavaara.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.


Toimintakertomus vuodelta 2006

Yleistä
Rannantaikaa… -lehti julkaistiin neljä kertaa vuodessa (+ Jouluextra) ja sivumäärä kasvatettiin toukokuun numerosta alkaen 20:een.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenmäärä oli 63 taloutta, uusi jäseniä tuli vanhojen jää-dessä pois. Mitään varsinaista jäsenhankintaa ei suoritettu. Lehden irtonumero myynti oli yh-teensä noin 20 kpl. Koulun muistokirja myytiin jo alkuvuodesta loppuun. Pieni Värjäysopas on mennyt kaupaksi tasaista tahtia pitkin vuotta, yhteensä noin 20 kpl.

Kyläläisten käsitöiden ja yhdistyksen julkaisujen myyntiä varten hankittiin toriteltta, jota käy-tettiin Haminan Sepramarkkinoilla ja lehden kyläjuhlassa. Lisäksi niin käsitöitä kuin painotuot-teitakin myytin Klamilan Juhannuskalamarkkinoilla sekä Paussi-kioskissa, postikortteja myös kesän ajan Haminan lipputornissa. Telttakatosta oli jäsenten vuokrattavissa edulliseen hintaan.

Vuoden suurin työ oli elokuun kyläjuhlat, sekä niin Pagodin kuin salinkin toimintakuntoon saat-taminen.

Tammikuussa
ˇ Saatiin Haminan maaseutulautakunnan tukiraha Koulun muistokirjan painatukseen (500 €).
Helmikuussa
ˇ julkaistiin lehti 1/2006 (12.s.)
Maaliskuussa
ˇ pidettiin Vuosikokous maaliskuun 19. päivä, jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa.
ˇ haettiin toimintatukea Haminan kultturilautakunnalta reilut 2000 euroa, toukokuussa saatiin 500 euroa.
Huhtikuussa
ˇ tehtiin ja jaettiin ilmoitus lehdestämme jokaiseen postilaatikkoon
Toukokuussa
ˇ julkaistiin lehden numero 2/2005 (20s.)
ˇ tehtiin ja jaettiin kyläyhdistyksen siivoustalkoo-ilmoitukset
ˇ Koulun muistokirjan painos loppui.
Kesäkuussa
ˇ jatkettiin yhdistyksen työntekijän palkkausta yhdistelmätuen puolituttua kokeeksi syys-kuun loppuun asti.
ˇ Aloitettiin postikorttien suunnittelu ja kuun lopussa ne painettiin.
ˇ Osallistuttiin myyntikojulla Sepramarkkinoihin Haminan Tervasaaressa. Yhdistys osti telttakatoksen.
ˇ Osallistuttiin Klamilan Juhannuskalamarkkinoille.
ˇ Aloitettiin Pagodin rakentaminen patapuistoon elokuun juhlaa varten.
ˇ Kyläjuhlan esiintyjälista alkoi olla varmistettu.
Heinäkuussa
ˇ Järjestettiin talkoita Pagodin rakentamiseksi.
ˇ Uusittiin Maanmittaushallituksen kartan käyttölupa.
Elokuussa
ˇ Kyläjuhlien valmistelu jatkui
ˇ Julkaistiin elokuun lehti (20s.) hyvissä ajoin ennen juhlia.
ˇ 26. päivänä pidettiin Rantaituvan patapuistossa n. 8 tuntiset kyläjuhlat, jotka onnistuivat hyvin.
Syyskuussa
ˇ Pidettiin värjäyspäivät kerran patapuistossa.
ˇ Muokattiin alustavasti kyläjuhlien kuva- ja videomateriaalia mahdollista cd/dvd-levyä varten. Tekijänoikeudellisista ongelmista johtuen hankkeesta kuitenkin jouduttiin luopumaan.
ˇ Käytiin Helsingissä SKS:n arkistoissa hakemassa haastattelunauhoja kyliemme alueelta.
Lokakuussa
ˇ Kuun alusta yhdistyksen työntekijän työsuhde katkaistiin taloudellisista syistä ja jatkettiin sitä kuntouttavana työtoimintana maaliskuun -07 loppuun.
ˇ Saatiin Rantaituvan sali talvilämpimäksi ja ryhdyttiin suunnittelemaan toimintaa siellä. Sali jaettiin kahteen osaan. Toiselle puolelle laitettiin kolmet kangaspuut ja toiselle puolelle pöydät ja istumapaikat kokousten ja pienten tapahtumien pitoa varten. Marraskuussa
ˇ Yritettiin yhteistyötä Mäntlahden osakaskunnan kanssa lehteen suunniteltua osakaskuntia käsittelevää artikkelia varten. Artikkeli Mäntlahden osalta jätettiin odottamaan. Lehdessä julkaistiin Rakilan osakaskunnan pieni historiikki.
ˇ julkaistiin lehti (4/2007, 20s.).
Joulukuussa
ˇ Suunniteltiin Joulukortteja julkaistavaksi. Asia kuitenkin jätettiin vielä hautumaan
. ˇ Jouluextra (4s.) julkaistiin ja jaettiin ilmaiseksi jokaiseen toimialueen talouteen.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Yleistä

Julkaisutoiminta ja historian tallentaminen on yhdistyksen vaativin toimenkuva kyläyhteisössä. Lehden ilmestymisen turvaamisen lisäksi jatketaan tolppa ym. ilmoitusten tekoa tarvitseville, sekä mahdollisuuksien mukaan kirjojen kustannusta.

Rantaituvan resurssien (patapuisto kesällä, sali talvella) kehittäminen tilaisuuksien ja tapahtumien pitopaikkana lisää kaikkien kyläläisten mahdollisuuksia omaehtoiseen kulttuuriharrastus toimintaan, jota pyritään kehittämään yhteistyös-sä alueen muiden yhdistysten kanssa.

Pyritään kasvattamaan julkisen ja yksityisen rahoituksen pysyvää osuutta lehden taitto ja pai-natusku-luissa, jotta lehti voitaisiin jakaa ilmaiseksi kaikkiin alueen talouksiin.

 • Valmistetaan CDlevy kerätystä historiallisesta valokuva ja dokumentti aineistosta Haminan kirjaston kotiseutuarkiston käyttöön.
 • Julkaistaan kuvitettu kulttuurihistoriallinen kart-ta kylien alueelta seinätauluna.
 • Kootaan ja julkaistaan kaunokirjallinen antologia kyläläisten kirjoituksista kirjana, mikäli aineistoa löytyy riittävästi sekä muistelma, runo, ym. kirjoja.
 • Julkaistaan opas kylälehden tekoon mikäli rahoitus saadaan järjestymään. Julkaistaan uusi kuvakertomuksia kyliltä CDlevy, joka sisältää myös tammikuun 9. päivän tulvakuvia.
 • Pyritään jatkamaan yhdistyksen työntekijän työsuhdetta yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja kaupungin kanssa ja mahdollisesti palkkaamaan lisää työvoimaa.
 • Tehdään tunnetuksi ikivanhaa tapaa värjätä villalankoja luonnonkasveilla ja sienillä järjestämällä villanvärjäyspäiviä Rantaituvan patapuistossa.
 • Järjestetään patapuistossa maalien keittoa tarvittaessa
 • Vuokrataan salia ja siellä olevia kangaspuita sekä Pagodia ja Patapuistoa patoineen ulkopuolisille. Markkinointia varten laaditaan alueesta esite jaettavaksi kaikille Haminan kulttuuriyhdistyksille.
 • Kehitetään yhteistyötä seurakunnan kanssa
 • Järjestetään kotiseutuiltoja Rantaituvan salissa talvella.
 • Hankitaan saliin pieni käsikirjasto, joka käsittää tietosanakirjoja sekä CDlevyjä, kirjoja ym. Materiaalia kotiseutuhistoriasta. Aineisto on kyläläisten luettavissa ja lainattavissa.
 • Tammikuussa aloitettua kirjallisuuspiirin kokouksia jatketaan joka toinen viikko.

  Talousarvio vuodelle 2007

  Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminta-avustuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista saaduilla myyntituloilla.

  MENOT
  
  Lehti				1000 €
  Seinäkartta			 700 €
  Uusi kuvakertomuksia CD		 100 €
  Kulukorvauksia			 300 €
  Lehdenteon opaskirja		1000 €
  Kaunokirjallinen antologia	1000 €
  Värjäyspäivät			 100 €
  Markkinointiesite		 200 €
  
  
  Menot Yht 			4400 €
  
  
  TULOT
  
  Jäsenmaksut			1000 €
  Avustukset			2000 €
  Myyntitulot
  	CD			 200 €
  	Seinäkartta		 500 €
  	Lehdenteon opaskirja	 300 €
  	Kaunokirjall. ant.	 100 €
  	Värjäysopas		 100 €
  
  Värjäyspäivät			 200 €
  
  
  Tulot yht			4400 €
  
  
  
  

RANNANTAIKAA VÄKI RY. PÖYTÄKIRJA 2/06 HAMINA 19.03.2006

Vuosikokous
Aika: 19.03.2006 klo 15.00
Paikka: Simonmäentie 2, Hamina

Läsnä: Ilkka Ahmavaara (puheenjohtaja), Seppo Ojala, Mervi Värri ja Harri Jääskeläinen1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Ahmavaara avasi kokouksen.

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli ilmoitettu helmikuun Rannantaikaa lehdessä sekä kylien ilmoitustauluilla. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 9. § mukaan.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ahmavaara. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mervi Värri. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Ojala ja Harri Jääskeläinen.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
Kokouksen osallistujille jaettiin edellisen vuoden toimintakertomus, joka hyväksyttiin lehdessä olleen toimintakertomuksen mukaisesti.

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2005
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilikertomusta vuodelta 2005 ja luki tilintarkastaja Eeva Salaston vuoden 2005 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman lausunnon. Vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös.

7. TILI JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Tili ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella myönnettiin hallitukselle yksimielisesti tili ja vastuuvapaus vuodelta 2005.

8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2006. Suunnitelmaan lisättiin osallistuminen Haminassa järjestettäville Sepramarkkinoille kesäkuussa. Toiminta suunnitelma hyväksyttiin lisäyksen jälkeen yksimielisesti.

9. TALOUSARVIO VUODELLE 2006
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2006. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti ehdotetussa muodossa.

10. VUODEN 2006 JÄSENMAKSU
Jäsenmaksuksi päätettiin vuodelle 2006 10 €. Jäsenmaksu kattaa maksajan ruokakunnan.

11. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ilkka Ahmavaara.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Ilkka Ahmavaara, Harri Jääskeläinen ja Mervi Värri.

13. YHDISTYKSEN SIHTEERIN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Harri Jääskeläinen.

14. RAHASTONHOITAJAN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Mervi Värri.

12. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Sirpa Jääskeläinen ja varatilintarkastajaksi Seppo Ojala.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.


Toimintakertomus vuodelta 2005

Rannantaikaa väki ryYleistä

Rannantaikaa… lehden julkaiseminen onnistui suunnitelmien mukaan neljännesvuosittain 12 sivuisina numeroina. Toukokuun numeron julkaiseminen ei olisi onnistunut Ilman Martti Tammisen 90:n euron avustusta, mutta muihin numeroihin yhdistyksen varat riittivät jäsenmaksujen, avustusten ja muun varainhankinnan ansiosta.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenmäärä nousi 62 talouteen, mikä oli arvioitu tavoitekin. Syksyllä jäsenhankinta tehostui merkittävästi Harri Jääskeläisen aktiivisuuden ansiosta. Jäsenmaksutulot ovat osoittautuneet olennaiseksi rahoitusperustaksi lehden julkaisemiselle.

Toimintasuunnitelmasta poikettiin olennaisesti kesäkuussa Kaakonrannan kyläyhdistyksen tilatessa yhdistykseltämme Mäntlahden kansakoulua esittelevän muistonäyttelyn suunnittelun ja toteutuksen ainakin näyttelytaulujen osalta. Työ oli siinä määrin mittava ja kiireinen, että moni muu suunniteltu projekti jäi toteuttamatta. Esimerkiksi kuvakertomus CD:n materiaali ehdittiin kerätä, mutta toteutukseen ei jäänyt aikaa rahaa.

Tammikuussa

 • Värri/Ahmavaara tekivät kahden päivän tutkimusmatkan Helsinkiin Postimuseoon ja kansallisarkistoon, sekä useita käyntejä Haminan kirjaston kotiseutuarkistossa.
  Helmikuussa
 • julkaistiin lehti 1/2005 (12.s.)
 • tehtiin ja jaettiin tolppailmoitukset Kyläyhdistyksen ja Haminan Rouvasväenyhdistyksen järjestämästä nukketeatteritapahtumasta Toivolassa.
  Maaliskuussa
 • pidettiin Vuosikokous maaliskuun 19. päivä, jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa.
 • julkaistiin Jonna Tervomaan nuottivihko Varjoenkeli fanien levitykseen.
 • haettiin 2000 euron toimintatukea Haminan kultturilautakunnalta (toukokuussa saatiin 500 euroa).
  Huhtikuussa
 • aloitettiin Pienen värjäysoppaan suunnittelu Kyläyhdistyksen leader+ hankeeseen liittyen.
  Toukokuussa
 • julkaistiin lehden numero 2/2005 (12s.)
  Kesäkuussa
 • palkattiin yhdistykselle työntekijä yhdistelmätuella vuodeksi.
 • tilattiin yhdistykselle adsl liittymä Kymen puhelimelta.
 • kesäheinäkuun vaihteessa painettiin Pieni värjäysopas (ensipainos). Kävi ilmi ettei Leader+ rahoituksesta ollutkaan mitään takeita, joten yhdistys julkaisi kirjan omana julkaisuna ja kirjaa ryhdyttiin markkinoimaan ja myymään painatuskulujen peittämiseksi, muun muassa BTJ Kirjastopalvelulle.
 • kuun lopuilla varmistui, että Kaakonrannan kyläyhdistys halusi ostaa yhdistykseltämme Mäntlahden kansakoulun muistonäyttelyyn koulusta ja sen historiasta kertovat kuvataulut, ja niiden pikainen sisällöllinen ja tekninen suunnittelu aloitettiin.
  Heinäkuussa
 • koulunäyttelytaulujen painaminen onnistui kuun puolivälistä alkaen huolimatta siitä että yhteistyö kirjapainomme (Kotkaset) oli lomalla. Taulut ehtivät painosta muutamia päiviä ennen näyttelyn avajaisia, jolloin ne heti kiirenvilkkaa kehystettiin (osittain vielä näyttelypaikalla).
 • koulunäyttelyyn suunniteltiin ja tulostettiin näyttelyesineiden esittelytekstit, A4 kokoiset tolppailmoitukset, sekä nelisivuinen A5 kokoinen esite jaettavaksi näyttelyssä kävijöille. Koulunäyttelyyn valmistettiin lisäksi ilmaiseksi kolme lasivitriiniä, joista yksi lukollinen. Kyläyhdistystä autettiin myös näyttelyn suunnittelussa, pystytyksessä, siirtämisessä ja purkamisessa korvauksetta.
  Elokuussa
 • saatiin adsl liittymä, perustettiin nettitupa Simonmäentie 18:aan ja nimettiin se Rantaituvaksi, jossa nettiyhteyden lisäksi on myynnissä yhdistyksen ja kyläläisten tuotteita.
  Syyskuussa
 • kiireisen kesän vuoksi ehdittiin julkaisemaan lehden elokuun numero vasta syyskuussa (3/2005. 12s.)
 • pidettiin Rantaituvalla kuun alussa Haminan nuorten työpajalaisille kasveilla ja sienillä villalankojen värjäyspäivä.
 • kuun alussa lainattiin Koulunäyttelyn tauluista saadut tulot kyläyhdistykselle siksi aikaa kunnes yhdistys saa Leader+ rahansa. Lainapäätös tehtiin luottaen siihen, että Mäntlahden Rannanpojat hakevat viivyttelemättä hankemaksatuksen.
 • kuun puolessa välissä Kyläyhdistys järjesti Rantaituvalla Leader+ rahoitukseen kuuluvan kasveilla ja sienillä värjäyskurssin.
  Lokakuussa
 • otettiin 100 kpl lisäpainos Pientä värjäysopasta BTJ kirjastopalvelun suuren tilauksen vuoksi.
 • ryhdyttiin suunnittelemaan koulunäyttelyn jatkeeksi tarkoitettua Mäntlahden kansakoulun muistokirjaa. Kirja päätettiin kuitenkin julkaista yhdistyksen omin varoin kun oli käynyt ilmi, ettei Mäntlahden Rannanpojat ollut vieläkään maksanut Kyläyhdistykselle näyttelynkään Leader rahoja ja kirjasta tuli jatkuvasti kyselyjä.
  Marraskuussa
 • julkaistiin lehti (4/2006, 12s.) ja koottiin koulukirjaa.
 • Tehtiin ja jaettiin Jamilahden teatterimainos.
  Joulukuussa
 • saatiin kirja viimein painosta ulos hyvissä ajoin ennen Joulua ja saatiin sen myynti käyntiin.
 • Jouluextra (4s.) julkaistiin ja jaettiin poikkeuksellisesti ilmaiseksi jokaiseen toimialueen talouteen. Jouluextrassa tiedotettiin mm. Koulun muistokirjasta.
 • haettiin Haminan maaseutulautakunnan avustusta muistokirjan taitto ja painatuskuluihin.

Toimintassuunnitelma vuodelle 2006

Rannantaikaa väki ryYleistä

Julkaisutoiminta ja historian tallentaminen on yhdistyksen vaativin toimenkuva kyläyhteisössä. Lehden ilmestymisen turvaamisen lisäksi jatketaan tolppa ym. ilmoitusten tekoa tarvitseville, sekä mahdollisuuksien mukaan kirjojen kustannusta.

Rantaituvan resurssien (patapuisto kesällä, sali talvella) kehittäminen tilaisuuksien ja tapahtumien pitopaikkana lisää kaikkien kyläläisten mahdollisuuksia omaehtoiseen kulttuuriharrastus toimintaan, jota pyritään kehittämään yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa.

Mikäli yhteistyötä tehdään epäluotettavaksi tiedetyn toimijan kanssa edes välillisesti, laaditaan asiasta aina tarkka juridisesti pätevä kirjallinen sopimus riskien välttämiseksi normaalin suusanallisen sopimisen sijaan.

Pyritään kasvattamaan julkisen ja yksityisen rahoituksen pysyvää osuutta lehden taitto ja painatuskuluissa, jotta lehti voitaisiin jakaa ilmaiseksi kaikkiin alueen talouksiin.

 • Osallistutaan Sepramarkkinoille Haminassa kesäkuussa.
 • Rannantaikaa… lehti julkaistaan neljästi vuodessa ja lisäksi Jouluextra. Mahdollisuuksien mukaan kasvatetaan sivumäärä 12 sivusta 16:een.
 • Valmistetaan kirjastoluokituksen mukainen CDlevy kerätystä historiallisesta valokuva ja dokumentti aineistosta Haminan kirjaston kotiseutuarkiston käyttöön.
 • Julkaistaan kuvitettu kulttuurihistoriallinen kartta kylien alueelta seinätauluna.
 • Kootaan ja julkaistaan kaunokirjallinen antologia kyläläisten kirjoituksista kirjana, mikäli aineistoa löytyy riittävästi.
 • Julkaistaan opas kylälehden tekoon mikäli rahoitus saadaan järjestymään.
 • Pyritään alustavaan neuvotteluyhteyteen Mäntlahden Rannanpojat ry:n kanssa mahdollisesta yhteistyöstä tulevaisuudessa.
 • Julkaistaan uusi kuvakertomuksia kyliltä CDlevy.
 • Pyritään jatkamaan yhdistyksen työntekijän työsuhdetta yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja kaupungin kanssa.
 • Tehdään tunnetuksi ikivanhaa tapaa värjätä villalankoja luonnonkasveilla ja sienillä järjestämällä Mervi Värrin ohjauksessa villanvärjäyspäiviä Rantaituvan patapuistossa.
 • Järjestetään patapuistossa maalien keittoa tarvittaessa
 • Järjestetään koko perheen kulttuuritapahtuma elokuun 26. päivänä Rantaituvan patapuistossa yhteistyössä ainakin Kyläyhdistyksen kanssa.
 • Järjestetään kotiseutuiltoja Rantaituvan salissa talvella.

Talousarvio vuodelle 2006

Rannantaikaa väki ryToiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toimintaavustuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista saaduilla myyntituloilla.

MENOT

Lehti            1000 €
Seinäkartta          700 €
Uusi kuvakertomuksia CD    100 €
Kulukorvauksia        500 €
Lehdenteon opaskirja     1000 €
Kaunokirjallinen antologia  1000 €
Elokuun kulttuuritapahtuma  800 €
Värjäyspäivät         150 €


Menot Yht          5250 €


TULOT

Jäsenmaksut         1000 €
Avustukset         1850 €
Myyntitulot
  CD            300 €
  Seinäkartta       600 €
  Lehdenteon opaskirja   300 €
  Kaunokirjall. ant.    100 €
  Värjäysopas       300 €
  Koulun muistokirja    500 €
Värjäyspäivät        200 €
Elokuun kult. Tapahtuma   100 €


Tulot yht          5250 €

VUOSIKOKOUS 2005

Aika: 19.3.2005 klo 15:00
Paikka: Simonmäentie 2, Hamina
Läsnä: Ilkka Ahmavaara (pj), Seppo Ojala, Mervi Värri ja Harri Jääskeläinen.
1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Ahmavaara avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ahmavaara.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mervi Värri.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Ojala.

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta on ilmoitettu tammikuun Rannantaikaa… lehdessä sekä kylien ilmoitustauluilla.
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi yhdistyksen sääntöjen 9. § mukaan.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Kokous hyväksyi esityslistan sellaisenaan.

5. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004
Kokouksen osallistujille jaettiin edellisen vuoden toimintakertomus, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2004
Rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tilikertomusta vuodelta 2004 ja luki tilintarkastaja Eeva salaston vuoden 2004 taloudenhoidosta ja hallinnosta antaman lausunnon.
Vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös.

7. TILI JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Tili ja vuosikertomuksen sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella myönnettiin hallitukselle yksimielisesti tili ja vastuuvapaus vuodelta 2004.

8. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2005
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2005. Suunnitelmaa muutettiin niin, että lehti päätettiin jakaa vain jäsenille. Päätettiin kahden viikon sisällä jakaa tiedote tästä asiasta jokaiseen talouteen.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksen jälkeen yksimielisesti.

9. VUODEN 2005 JÄSENMAKSU
Jäsenmaksuksi päätettiin vuodelle 2005 10 euroa.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2005
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen laagtiman ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2005. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti ehdotetussa muodossa.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Valittiin yksimielisesti edellisen vuoden hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ahmavaara.

12. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajaksi valittiin yjksimielisesti Eeva salasto ja varatilintarkastajaksi Mari Mäkelä.

13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Yhdistykseen otettiin uusiksi jäseniksi Harri ja Sirpa Jääskeläinen, Eeva Salasto ja Laila Poelman.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50.

Ilkka Ahmavaara, puheenjohtaja Mervi Värri, sihteeri Seppo Ojala, pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

 • Vuosikertomus
 • Tilintarkastuskertomus
 • Tilitarkastajien lausunto
 • Toimintasuunnitelma
 • Talousarvio

  VUOSIKERTOMUS, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

  Toimintakertomus vuodelta 2004

  Rannantaikaa väki ryRannanpojat Raikaa… lehden nimi muutettiin toukokuussa Rannantaikaa.. lehdeksi. Lukijoilla oli mahdollista äänestää nimestä netissä. Rannantaikaa… lehti julkaistiin toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. Ennen joulua julkaistiin myös perinteinen Jouluextra.
  Lehti on jaettu toimintaalueen kaikkiin postilaatikoihin. Lisäksi lehti on toimitettu Ruissalon ja Haminan kirjastoihin, postitettu ISSN:n arkistoon sekä muihin eri arkistoihin ja henkilöille, joiden kanssa toimitus on tehnyt yhteistyötä.

  Maaliskuussa tehtiin kaikkiin alueen postilaatikoihin jaetut kutsut Kaakonrannan kyläyhdistys ry:n perustavaan kokoukseen.

  Kaakonrannan kyläyhdistykselle tehtiin ilmoitukset Vappujuhlista, elo ja syyskuun värjäyskursseista, sekä Kansalaisopistolle ilmoitukset jumpasta ja joogasta. Ilmoitukset laittettiin kylien ilmoitustauluille (10 kpl).
  Joulukuussa tehtiin ja jaettiin alueen jokaiseen postilaatikkoon Kaakonrannan kyläyhdistyksen Kylätalkkariilmoitus.

  Toukokuussa avattiin yhdistyksen oma internetsivusto www.saunalahti.fi/rantai, jotta saatiin julkaistua kertynyttä aineistoa sekä lehti myös netissä.

  Kevään aikana tehtiin ja heinäkuussa julkaistiin kuvakertomus (diashow) CD kyläläisille Freeware ohjelmistoja hyödyntäen. Levyä on painettu ja jaettu 50 kappaletta. Kuvakertomus sisältää kuvia Pyötsaaren, Mäntlahden ja Rakilan kylien luonnosta, rakennuksista ja kulttuurihistoriallisista paikoista. Lisäksi CD:llä on kuvakertomus vesijohtojen vetämisestä Pyötsaareen vuonna 2003.
  Valokuvia kuvakertomuksissa on kuudelta kuvaajalta. Lisäksi levyllä on paikallista musiikkia.

  Heinäkuussa koottiin Sydänkylän kalastuskunnan 100vuotisjuhlanäyttelyyn kerätyistä 300:sta valokuvasta 230 yhdelle CD:lle. Kalastuskunta on jakanut CD:tä jäsenilleen 10 kpl.

  Syyskuussa koottiin kasveilla ja sienillä värjäyksestä tietopaketti, jonka ensiversio julkaistiin netissä.

  Lokakuussa kirjoitettiin Kaakonrannan kyläyhdistykselle kyläsuunnitelmaa varten tiivistelmät Mäntlähden, Pyötsaaren ja Rakilan kylien historiasta.

  Marraskuussa taitettiin ja julkaistiin Jonna Tervomaan lauluja nuottivihkosarjan ensimmäinen vihko “Myöhemmin” fanien levitykseen (50 kpl painos).

  Syksyllä tehostettiin vanhojen valokuvien keräystä järjestelmällisemmäksi keräyskansioiden ja lomakkeiden avulla.
  Aloitettin yhteistyö kirjaston kanssa. Kirjaston kotiseutuarkiston kyliämme koskeva valokuvaaineisto skannattiin yhdistyksen tietokoneelle, tarkoituksena myöhemmin yhdistää kaikki kerätty kuvamateriaali CD levylle myös kirjaston käyttöön.

  Maaliskuussa lehden toimitus (Värri, Ahmavaara) teki neljän päivän arkistoretken Helsinkiin. Kohteina olivat Kansallisarkisto, Sotaarkisto, Työväenarkisto, SKS:n kansanrunous ja etnologinen arkisto sekä Kansallismuseo (Museovirasto)
  Elokuussa samat henkilöt kävivat Kouvolassa Maanmittauslaitoksella tutkimassa maakirjoja ja hankkimassa tarkan alueen kylät kattavan maasto ja kiinteistörajakartan julkaisulupineen.

  Toimintassuunnitelma vuodelle 2005

  Rannantaikaa väki ryRannantaikaa… lehteä julkaistaan 416 sivuisina numeroina kerran vuodenajassa, sekä joulun alla Jouluextra. Lehti jaetaan vain jäsenille, irtonumero 3 euroa.

  Julkaistaan lehden viisivuotis juhlavuosikerta yhtenä niteenä.

  Julkaistaan keväällä uudistettu kuvakertomus CD, johon kootaan mm. kuvagalleria ja kertomus tammikuun 9. päivän tulvasta, kasvivärjäysopas ym.

  Julkaistaan syksyllä kuvitettuna seinätauluna kylien kulttuurihistoriallinen kartta.

  Julkaistaan Jonna Tervomaan lauluja nuottivihkoina yhteistyössä fanien kanssa.

  Julkaistaan opas villalankojen värjäyksestä luonnonkasveilla ja sienillä.

  Uudistetaan yhdistyksen internet sivut.

  Suunnitellaan, tulostetaan ja jaetaan alueen yhdistysten ilmoituksia.

  Palkataan yhdistelmätuella kesäkuun alusta Ilkka Ahmavaara taitto, atk ja toimitus töihin.
  Palkataan yhdistelmätuella piirtäjä/graafikko kuvittamaan lehteä ja kulttuurihistoriallista karttaa.

  Talousarvio vuodelle 2005

  Rannantaikaa väki ryToiminta rahoitetaan toimintaavustuksilla, apurahoilla, lahjoituksilla, sekä julkaisuista saaduilla myyntituloilla.

  MENOT
  
  Lehti          1000 € 
  Värjäysopas       400 € 
  Seinäkartta       700 € 
  Nuottivihot       400 € 
  Uudistettu CD      100 € 
  Kyläkirja atk ohjelmiston 
  hankinta        1000 € 
  Kulukorvauksia      300 € 
  Lehden 5vuotiskirja  1000 €
  
  Menot yht.       4900 € 
  
  TULOT
  
  Jäsenmaksut       1000 € 
  Avustukset       1400 € 
  Myyntitulot
    CD          300 € 
    Seinäkartta      600 € 
    Nuottivihkot     200 € 
    Lehden 5vuotiskirja 1000 €
    Värjäysopas      400 € 
  
  
  Tulot yht.       4900 € 
  

Perustamiskirja

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Rannantaikaa väki ry. nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheisen liitteen mukaiset säännöt.

Mäntlahdessa 14.2.2004

Ilkka Ahmavaara Mervi Värri Seppo Ojala


Rannantaikaa väki ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Rannantaikaa väki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Haminan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on kehittämällä paikallista tiedotustoimintaa edistää Mäntlahden, Pyötsaaren ja Rakilan kylien asukkaiden omaehtoista kulttuuriharrastusta ja tuntemusta, lisätä kylien yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä, sekä vahvistaa myös nuorten osallisuutta oman kylän tapahtumiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
julkaisee paikallista kyläkulttuurilehteä jolla on itsenäinen ja riippumaton toimitus, sekä harjoittaa muuta julkaisu ja kustannustoimintaa
kerää, tallentaa ja tekee tunnetuksi kylien kultturia ja historiaa
järjestää erilaisia kulttuuri, keskustelu, juhla, retki yms. tapahtumia
voi palkata tarvittaessa työntekijöitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja
järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja joka suorittaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätösten on oltava yksimielisiä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kylien ilmoitustauluilla tai julkaisemassaan lehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä esille tulevat asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Rannantaikaa väki ry:n perustavan kokouksen pöytäkirja

Aika: 14.02.2004 klo 18.00

Paikka: Simonmäentie 18, Hamina
Läsnä: Ilkka Ahmavaara, Seppo Ojala ja Mervi Värri

1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilkka Ahmavaara ja sihteeriksi Mervi Värri. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Ojala.

2. Päätettiin perustaa Rannantaikaa väki ry. niminen yhdistys.

3. Laadittiin yhdistykselle säännöt ja hyväksyttiin ne.

4. Päätettiin hakea yhdistys yhdistysrekisteriin.

5. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ahmavaara.

6. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Seppo Ojala ja Mervi Värri.

7. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Seppo Ojala ja rahastonhoitajaksi Mervi Värri.

8. Tilintarkastajaksi valittiin Eeva Salasto ja hänen varalleen Mari Mäkelä.

9. Päätettiin avata pankkitili Haminan Seudun Osuuspankkiin ja ottaa sille nettiyhteydet.

10. Tilinkäyttöoikeudet myönnettiin puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.

11. Yhdistyksen vuosittaisesta jäsenmaksusta sovittiin ettei sitä kuluvana vuonna peritä.

12. Lehti.
1. Päätettiin, että yhdistys jatkaa kyläkulttuurilehden Rannanpojat Raikaa… julkaisemista puuttumatta sen toimitukselliseen työhön ja sisältöön, joista lehden toimitus vastaa lukijoilleen itsenäisesti, ja että lehden toimitus päättää kokoonpanostaan kuten parhaaksi näkee.
2. Päätettiin, että yhdistys edellyttää lehden toimitukselta yhteisvastuullisuutta lehden sisällöstä.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Ilkka Ahmavaara, puheenjohtaja Mervi Värri, sihteeri
Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi ja vastaavan kokouksen kulkua. Mäntlahdessa 14.2.2004

Seppo Ojala, pöytäkirjan tarkastaja

 

 

(Käyntejä 9.7.2020 alkaen 192, 2 tänään)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments